کک ها

کک ها می توانند ناقلین چندین بیماری باشد.

کک ها از بندپایان بدون بال هستند که بدن آنها از جهت جانبی فشرده شده و کتابی است. پاهای جلو کک ها کوتاهتر و پاهای عقب بلندتر است و باعث می شود که کک بتواند به راحتی بجهد. در واقع خوردن کک ها انسان را به بیماری مبتلا می کند. سر کک تقریبا مثلثی شکل فاقد چشم مرکب و حامل یک جفت آنتن است، آنتن ها کوتاه، سه بندی و گرزی شکل هستند.

وجود یا عدم وجود شانه پس سری همانند شانه صورتی در تشخیص گونه ها حائز اهمیت است.

شکم در کک ها شامل 10 بند است که بندهای 9 و 10 به منظور نیاز جنسی تغییر شکل یافته است.

در سیر تکاملی کک ها تخم، لارو، پوپ، بالغ دیده می شود. کک های نابالغ شبیه کرم های کوچک هستند، کک ها فاقد میزبان اختصاصی هستند و طول عمر آنها حدود 1 سال است. کک ها نیز هماغنند شپش ها هر دو جنس آن خونخوار و ناقل بیماری هستند.

بارزترین ویژگی لارو در کک وجود یک ابریشم در انتهای شکم است.

98 کک ها

کک ها از هرچیزی از جمله تخم کرمها تغذیه می کنند. و تا زمان ایجاد محرک از پیله خارج نمی شود و به محض ایجاد محرک از پیله خارج شده و شروع به خونخواری می کند. (کک ها دارای 3 مرحله لاروی هستند) کک ها گرسنگی را به خوبی تحمل کرده و می توانند چندماه بدون غذا زنده بمانند.

نکته: مقاوم ترین بندپایان نسبت به گرسنگی کنه ی نرم است.

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .

  • دسته : خدمات ما
  • مقالات